ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ را در ﺗﻠﮕ F

ﮔﺰﻳﻨﺔ. »: 2«. ار: ﻣﺨﻔﻒ اﮔﺮ، ﺣﺮف ﭘﻴﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ. ﺳﺎز/ ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺴﺘﻪ: ﺧﻮد رﺳـﺎﻧﺪ. ﺧﺪاي روزي او/ ﺟﻤﻠﺔ واﺑﺴﺘﻪ: ﻧﺮود ﻋﺎﻗﻞ ﭘﻲ روزي. ﮔﺰﻳﻨﺔ. »: 3«. ﺗﺎ: ﺣﺮف ﭘﻴﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ. ﺳﺎز. / ﺟﻤﻠﺔ. ﻫﺴﺘﻪ: زﻳـﺮ. ﻫـﺮ ﺑـﺮگ ﭼﺮاﻏـﻲ.

ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ را در ﺗﻠﮕ F - Documents connexes

ﺑﺮاي داﻧﻠﻮد ﺗﻤﺎﻣﯽ آزﻣﻮن ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺎ را در ﺗﻠﮕ F

http://dl.nomrebartar.com/Azmon/98/kanoon_5_18/soal_Ghalam_12Tajrobi_18mordad.pdf

ﮔﺰﻳﻨﺔ. »: 2«. ار: ﻣﺨﻔﻒ اﮔﺮ، ﺣﺮف ﭘﻴﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ. ﺳﺎز/ ﺟﻤﻠﺔ ﻫﺴﺘﻪ: ﺧﻮد رﺳـﺎﻧﺪ. ﺧﺪاي روزي او/ ﺟﻤﻠﺔ واﺑﺴﺘﻪ: ﻧﺮود ﻋﺎﻗﻞ ﭘﻲ روزي. ﮔﺰﻳﻨﺔ. »: 3«. ﺗﺎ: ﺣﺮف ﭘﻴﻮﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ. ﺳﺎز. / ﺟﻤﻠﺔ. ﻫﺴﺘﻪ: زﻳـﺮ. ﻫـﺮ ﺑـﺮگ ﭼﺮاﻏـﻲ.